Reempresa participa al 27è Fòrum de l’Auditor Professional, organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Publicat el 10-07-2017

Data d'inici: 10-07-2017

Data final: 10-07-2017El Centre de Reempresa de Catalunya ha participat en la 27ena edició del Fòrum de l’Auditor, que s’ha celebrat els dies 6 i 7 de Juliol, amb un estand informatiu orientat a donar a conèixer els avantatges que el servei de Reempresa ofereix al col·lectiu d’auditors i censors de comptes d’arreu del territori espanyol, amb la finalitat d’evitar el tancament d’empreses viables i potenciant la recerca de reemprenedors que en puguin donar continuïtat.

Aquest any se celebra el 27è Fòrum de l’Auditor Professional a l’Hotel Melià Sitges sota el lema “Integritat i transparència en temps digitals”. Amb aquesta edició el congrés es consolida entre els membres del col·lectiu i altres parts interessades de la professió. El Fòrum compta amb la presència i participació de professionals de tot l’Estat, que debaten i comparteixen inquietuds i experiències, així com l’intercanvi de bones pràctiques i l’establiment de vies de col·laboració.

Afavorir la continuïtat de les empreses

Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el servei Reempresa és un model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou em-prenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

El servei de Reempresa s’implementa amb dues guies informatives –una enfocada als empresaris i l’altra per als emprenedors-, un portal web (www.reempresa.org) que recull tota la informació sobre el procés de transmissió, que permet sol·licitar assessora-ment i que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l’oferta i demanda d’empreses, i un programa de gestió d’usuaris, que permet recopilar tota la informació tant dels cedents com dels reemprenedors i monitoritzar totes les fases del procés de transmissió empresarial. Aquesta és una aposta per promoure un mercat que, tot i els reptes actuals derivats de la situació de crisi, segueix sent susceptible de generar un creixement econòmic. Per aquest motiu, es considera necessari promocionar, fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur del país.

1.300 reempreses d’èxit amb una inversió total induïda de 59.000.000€

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit un total de 1.300 transmis-sions exitoses des de finals de l’any 2011 fins a juliol de 2017, que han suposat una inversió total de més de 59 milions d’euros i que es distribueix, per sectors de la manera següent: 36% de la inversió respon a reempreses d’èxit en el sector comerç; el 29% pertany al sector serveis; un 22% de la inversió pertany al sec-tor de l´hostaleria i un 9% a reempreses del sector industrial.

Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econò-mica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de conti-nuïtat. I així ho demostra el 33% de les compravendes efectives, els propietaris de les quals es van adreçar al Centre de Reempresa de Catalunya per motius de jubi-lació. En el 13% dels casos són per canvis de professió, un 11% per motius personals del cedent i un altre 9% per canvi de domicili. En menor mesura al-tres motius per cedir l’empresa són els motius de salut (8%) i la impossibilitat de portar el negoci (7%).

Premsa RSS

Sala de Premsa