Ajuts per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses davant la COVID-19

Publicat el 09-11-2020

Data d'inici: 09-11-2020

Data final: 09-11-2020Qui ho pot sol·licitar?

  1. Les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física. No podran sol·licitar l'ajut quan el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.
  2. Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d'una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d'un màxim de 3 socis). No podran sol·licitar l'ajut les empreses amb personalitat jurídica que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l'any 2019).
  3. Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors. No podran sol·licitar l'ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

 

Quina és la quantia de la subvenció?

S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros. Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

 

Quins son els requisits?

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar?

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions.

Enllaç al tràmit: http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22248_ajut_extraordinari_autonoms_microempreses_covid19 

 

Quin és el termini?

El termini s'inicia a les del matí del 9 de novembre de 2020 fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020, o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

 

Més informació:

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Enllaç: http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajut-autonoms-microempreses-covid-19/

Especial Coronavirus