Els drets d’informació i consulta als treballadors en la transmissió d’empreses

Publicat el 10-01-2017

Els mencionats articles recullen l’obligatorietat tant del cedent com del reemprenedor a informar els representants legals dels treballadors respectius del canvi de titularitat. La finalitat dels articles de la Directiva i de l’ET és el d’assegurar la continuació i conservació de les relacions i les condicions de treball derivades de la relació laboral.

Què s’ha de notificar als treballadors?

El contingut de la notificació als treballadors sobre la transmissió ha de contenir com a mínim la següent informació:

-          La data prevista de la transmissió.

-          Els motius i raons empresarials de la transmissió.

-          Les conseqüències jurídiques, econòmiques o socials per als treballadors de la transmissió.

-          Les mesures previstes en referència als treballadors.

A qui s’ha d’informar?

S’ha d’informar als representants legals dels treballadors. Si l’empresa no tingués representants legals dels treballadors, tant cedent com reemprenedor hauran de facilitar la informació sobre la transmissió als treballadors que estiguin afectats per la mateixa.

Per tant, no només s’ha d’informar als treballadors de l’empresa cedent, sinó que la normativa també obliga a informar a aquells treballadors de l’empresa del reemprenedor, si procedeix, que es vegin afectats per l’adquisició de l’empresa.

Qui ha d’informar?

Tant cedent com reemprenedor en els supòsits de transmissió d’empreses i unitats productives. No eximeix del deure d’informar als treballadors el fet de que l’empresa en cessió o l’empresa adquirent, si escau, estiguin controlades per una altra empresa. És a dir, s’ha d’informar als treballadors per part de l’empresa responsable, encara que la decisió es prengui en una altra empresa que exerceix el control.

Quin és el termini per presentar la notificació als treballadors?

L’article 44 de l’ET no especifica un termini de temps clar respecte a l’obligatorietat de notificar la transmissió als treballadors, però sí menciona a l’apartat 8 que s’ha d’avisar amb suficient antelació, abans de fer-se efectiva la transmissió i abans de que es vegin afectades les condicions laborals dels treballadors.

Modificació de les condicions laborals dels treballadors

Segons l’ordenament jurídic, la cessió de l’activitat empresarial, sigui quina sigui la fórmula de cessió, requereix que no es modifiqui l’estatus jurídic dels treballadors, per tant, la pròpia transmissió no pot ser un motiu pel canvi en les condicions laborals. Tanmateix la normativa no s’oposa a certes alteracions de les condicions contractuals que poguessin donar-se en condicions diferents a la cessió. Com que el reemprenedor assumirà la responsabilitat del cedent en el referent a drets i obligacions amb els treballadors, podrà canviar les condicions dels mateixos com si fos l’antic propietari de l’empresa, sempre que aquestes modificacions no vinguin condicionades per la cessió de l’activitat, sinó per les circumstàncies econòmiques, tècniques o organitzatives que es derivin d’aquesta. En cas de voler aplicar modificacions en les condicions laborals dels treballadors, tant cedent com reemprenedor estaran obligats a iniciar un període de consultes amb els representants legals els treballadors sobre les mesures previstes i les seves conseqüències pels treballadors, amb suficient antelació, abans de que les mesures es portin a terme.

 

Bibliografia:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20151024&tn=1#a44 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0016:0020:es:PDF

Informacions d’interès