Noves subvencions a la Reempresa d’Empreses a El Prat de Llobregat

Publicat el 26-04-2017

Data d'inici: 26-04-2017

Data final: 26-04-2017

Noves subvencions a la Reempresa d’Empreses a El Prat de Llobregat

S’obre el període de sol·licitud de subvencions adreçades a persones en situació d’atur, empadronades al Prat de Llobregat, que hagin reemprès o iniciat una nova activitat econòmica com autònoms o socis de cooperatives al Prat de Llobregat.

Objecte de la subvenció:

La finalitat d’aquesta subvenció és la d'incentivar l’activitat econòmica i l'increment de l'ocupació efectiva mitjançant el foment de l'autoocupació de les persones desocupades del Prat de Llobregat.

Persones beneficiaries:

* Desocupats que s'incorporin a una activitat econòmica existent, bé com a socis d'una societat civil o mercantil i no hagin estat donats d’alta com a autònoms en els sis mesos anteriors a la data d'alta.

* Desocupats que s'incorporin al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, o una cooperativa.

* Estar empadronat/da al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud.

* Disposar d'alta d'activitat (model 036/037 o DUE) a efectes fiscals a la ciutat del Prat de Llobregat tres mesos abans de la presentació de la sol·licitud.

* Desenvolupar la seva activitat econòmica al Prat de Llobregat i, si escau, estar en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.

* Haver elaborat un pla d'empresa validat pel Servei Local de creació d'empreses (Centre de Promoció Econòmica).

* Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció serà del 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 4.000€.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són les següents:

* Despeses necessàries per a l’inici de l’activitat

* Preu de cessió/traspàs del negoci

* Adequació de local.

* Instal·lacions.

* Elements de transport.

* Mobiliari.

* Maquinària.

* Eines i utillatge.

* Equips i aplicacions informàtiques

* Existències inicials.

* Les despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l'alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica.

* Marques i patents.

* Publicitat i promoció.

* Despeses en Seguretat Social o mutualitat del Col·legi professional dels primers 3 mesos.

* Despeses d'arrendament associades als locals o despatxos dels primers tres mesos afectes fiscalment a l'activitat.

Sol·licitud i termini

El termini per sol·licitar aquesta subvenció és del 19 d’abril de 2017 fins al 31 d’octubre de 2017.

El criteri d’elegibilitat serà per ordre de presentació de les sol·licituds fins a l'esgotament de la partida pressupostaria assignada i es tindran en compte diversos factors per a puntuar els projectes, entre els que es destaca la formació i experiència professional dels promotors, el tipus d’activitat, el número de treballadors salvaguardats o llocs de treball creats, aspectes innovadors i dades econòmiques. El pressupost d’aquesta subvenció és de 190.000€ per al 2017.

La presentació de les sol·licituds s’ha de realitzar al és el Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, al carrer de les Moreres, 48.

Més informació i tràmits: http://cido.diba.cat/subvencions/6929992/programa-el-prat-empren-de-suport-a-linici-de-nova-activitat-economica-per-a-treballadors-i-treballadores-autonomes-i-noves-persones-socies-de-cooperatives-de-treball-associat-al-municipi-per-a-lany-2017-ajuntament-del-prat-de-llobregat?utm_source=cido&utm_medium=email&utm_campaign=subscripcions

Informacions d’interès