Noves subvencions de l’Ajuntament de Granollers a persones que han adquirit una activitat en funcionament dins el programa de Reempresa

Publicat el 24-05-2019

Data d'inici: 24-05-2019

Data final: 24-05-2019

Ja estan disponibles les noves subvencions de l’Ajuntament de Granollers per a totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin adquirit una activitat dins el programa de Reempresa. Aconsegueix fins a 2.500€! 

 

Destinataris:  

Ajuts econòmics per a persones empadronades a la ciutat de Granollers que compleixin amb els següents requisits: 

 

Despeses subvencionables: 

La despesa subvencionable és l’import de la compra de l’activitat empresarial, així com altres inversions i/o despeses vinculades a la compravenda (excepte IVA de les factures i les despeses d’assessorament jurídic o defensa judicial). 

 

Quantia de la subvenció: 

 

Termini de sol·licitud: 

Es podran presentar sol·licituds fins el dia 30 de setembre de 2019. 

 

Documentació: 

 

Tramitació: 

 

Podeu trobar més informació aquí:  

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=3369&tipo=5&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=63&codMenuPN=21 

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3845_1.pdf 

 

Informació facilitada per:

granollersweb

Informacions d’interès