Programa de subvencions de Barcelona Activa per impulsar projectes del territori

Publicat el 05-04-2022

Data d'inici: 05-04-2022

Data final: 05-04-2022Qui ho pot sol·licitar?

 
Quina és la quantia de la subvenció?
Es pot rebre fins al 80% del pressupost total del projecte, amb un màxim de:

 
Quins projectes poden ser subvencionats?

La convocatòria comprèn sis modalitats que volen impulsar projectes, nous o existents, que busquin millorar la situació socioeconòmica dels barris de la ciutat de Barcelona. Les modalitats de la present convocatòria són:

Modalitat 1. Amunt persianes

Modalitat 2. Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial

Modalitat 3. Foment de l'ocupació de qualitat al territori

Modalitat 4. Turisme responsable i sostenible al territori

Modalitat 5. Alimentació sostenible i consum responsable

Modalitat 6. Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla
 
Quins són els requisits?

 
Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar?
La sol·licitud i els altres documents bàsics per concórrer a la convocatòria regulada per les Bases del Programa per a l’Impuls socioeconòmic del territori, Impulsem el que fas 2022, han de  ser presentats per mitjans telemàtics, utilitzant els impresos establerts i han d'estar degudament emplenats i signats pel representant legal de la persona jurídica o física o per la persona  acreditada a tal efecte en la sol·licitud.

Els formularis s'hauran d'emplenar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament a l'adreça https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20170001261 seguint les instruccions indicades al portal de tràmits. La documentació per esmenar els  documents bàsics 1 i 2 també s’haurà de presentar telemàticament en el termini establert.
 
Quin és el termini?
El termini de presentació de sol·licituds és del dimarts, 15 de març de 2022 al divendres, 22 d'abril de 2022 (ambdós inclosos).
 
Més informació:
Ens promotor: Ajuntament de Barcelona – Barcelona Activa.

Enllaç: Impulsem el que fas - - Empreses (barcelonactiva.cat)

Bases reguladores: bases_impuls_socioeconomic_del_territori_15022021.pdf (barcelona.cat)

Informacions d’interès