Agència de desenvolupament del Ripollès


Josep Maria Farrés

President

L’Agència de Desenvolupament del Ripollès és un ens consorcial públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional, dotat de personalitat jurídica pròpia i independent i capacitat plena per al compliment dels seus fins i sotmès a l’ordenament públic.... L’objecte principal de l’Agència és el desenvolupament de mesures i accions per afavorir una major cohesió i coordinació interorganitzativa, i augmentar la competitivitat i el desenvolupament global de la comarca del Ripollès. L’Agència actua, per tant, com a motor de desenvolupament del territori. D’aquesta manera, els objectius principals centrals de l’ens són:

- L’impuls de la competitivitat i la innovació
- La dinamització i la facilitació del mercat de treball, establint polítiques de formació i implementació de polítiques actives d’ocupació
- L’assistència tècnica i el foment del desenvolupament territorial
- L’impuls d’infraestructures
- La gestió ambiental sostenible
- El suport a la producció agroalimentària local
- El foment del turisme

En aquest context hem cregut oportú participar en el programa Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte cedents i reemprenedors, com a mecanisme adequat per fomentar el relleu d’empreses en funcionament, les quals ja disposen de coneixement, cartera de clients,contactes,etc. que poden facilitar per una banda, el manteniment d’una empresa que funciona,evitant-ne el tancament i per l’altre, l’emprenedor no ha de començar de zero.


Telèfon: 97 270 44 99