Ajuts per a persones autònomes amb motiu del Covid-19

Publish on 06-04-2020

Start date: 23-03-2020

End date: 23-03-2020Per donar resposta als moments d’excepcionalitat que estem vivint pel COVID-19, s’han establert noves ajudes per a persones autònomes. 

Demana els ajuts amb motiu del Covid-19

 

Mesures

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha establert un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

L’ajut s’atorgarà fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions.

 

Requisits

Està adreçat a les persones treballadores autònomes -persona física- inscrites en el règim especial  d’autònoms de la Seguretat Social.

 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 6 d’abril fins el 5 de maig.

En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació  mensual des de l’alta al RETA.

 

Import i pagament

Màxim 2.000€ en un únic pagament. Els factors que es tindran en compte a l’hora de decidir l’import de l’ajut tindrà relació amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin.

 

Cessament d’activitat de la persona treballadora autònoma

 

Mesures

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a les persones afectades per declaració de l’estat de alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Requisits

Podran sol·licitar aquesta prestació totes aquelles persones treballadores per compte propi que es trobin en alguna d’aquestes dues situacions:

  1. Quan l’activitat de la persona autònoma es trobi suspesa a causa de la declaració de l’estat d’alarma pel Real Decret del 14 de març de 2020.
  2. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa quan durant el mes anterior a la sol·licitud d’aquesta prestació la persona autònoma acrediti que la seva facturació s’ha reduït en un 75% en relació amb la mitja de facturació de l’anterior semestre.

Han d’estar al corrent de pagament de les quotes amb la Seguretat Social. En cas que la persona autònoma no es trobi al corrent de pagament, aquest disposa de 30 dies per regularitzar la situació.

La percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

 

Import

La quantia serà del 70% de la base reguladora mensual.

 

Durada

La prestació Extraordinària tindrà una durada d’un mes, ampliant-se en el seu cas, fins l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

 

Quota d’autònom/a

No s’ha de seguir pagant la quota d’autònom/a, sempre que la persona treballadora autònoma s’aculli a el cessament d’activitat. Durant el mes que la Seguretat Social li reconegui i concedeixi aquesta prestació, el/la treballadora per compte propi no haurà de pagar quota. En el cas d’aquells que no se’ls concedeixi o decideixin no sol·licitar-ho, sí han de seguir pagant la seva quota a la Seguretat Social.

Especial Coronavirus