L’Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa “CREA FEINA-BARCELONA”

Publish on 19-10-2020

Start date: 19-10-2020

End date: 19-10-2020L’Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa “CREA FEINA-BARCELONA”, amb la finalitat d’afavorir la contractació de persones en situació d’atur empadronades a la ciutat de Barcelona.

 

Qui ho pot sol·licitar i quins son els requisits?

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els empresaris individuals i autònoms que compleixin els següents requisits:

 

Quina és la quantia de la subvenció?

La quantia màxima de la subvenció serà de 5.000 euros per cada contracte de treball realitzat no inferior a 6 mesos i a jornada completa. El màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa en el marc d’aquest Programa serà de 10 i no podrà superar el nombre de persones treballadores existents en la data anterior al primer contracte acollit a la subvenció.

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar?

Cal omplir les dades i annexar la documentació necessària (en format pdf) al formulari. Aleshores, es generarà una instància de sol·licitud que caldrà annexar i registrar online al portal de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Quin és el termini?

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de novembre del 2020.

 

Documents i permisos:

Documents necessaris:

1. Instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada.

2. Escriptura de constitució o document d’inscripció de l’entitat al Registre públic corresponent, Estatuts i alta censal en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas de empresaris/es o professionals individuals.

3. Escriptura de poders de la persona representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l’entitat.

4. Document d’identitat de la persona/es treballadora/es contractada/es.

5. Acreditació de situació d’atur amb informe de vida laboral del/la treballador/a contractat/da o document justificant d’inscripció en el SOC.

6. Contracte de treball registrat.

7. Alta en Seguretat Social i/o IDC (Informe de dades per a la cotització) del/la treballador/a.

 

Més informació:

Ens promotor de la subvenció: Barcelona Activa: http://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/creafeina/creafeina.nsf/Inicio?openform&utm_source=Acrelia&utm_medium=mail-cat&utm_campaign=NLEmpreses

Bases de la subvenció: http://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic%2Fsubvencions%2Fcreafeina%2Fcreafeina.nsf/0/EA0FBC4B26806AD2C125860100348600/$FILE/201014%20BOPB%20Bases%20CREA%20FEINA-BARCELONA.pdf

Especial Coronavirus