Subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball del Masnou. Línies 1, 2, 3 i 4

Publish on 19-04-2022

Start date: 19-04-2022

End date: 19-04-2022Qui ho pot sol·licitar?
Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions empreses, professionals i autònoms.
 
Quines són les línies de la subvenció?
 

 

Objecte

LÍNIA 1.

Inversions en locals

Inversions per ampliació, adequació i millora de locals comercials, de serveis o industrials

LÍNIA 2.

Establiment i posada en marxa d’activitats empresarials

Persones físiques o jurídiques que hagin posat en marxa una nova activitat empresarial

LÍNIA 3.

Creació d’ocupació

Afavorir la contractació laboral de persones en situació d’atur

LÍNIA 4.

Promoció comercial i digitalització

Actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció comercial per a la captació de clients

 
Quina és la quantia de la subvenció?
L'import de la subvenció no podrà superar el 50% de la despesa justificada. Adicionalment, cada una de les línies té uns imports màxims:
 

 

Quantia màxima individualitzada

LÍNIA 1.

1.500 €

LÍNIA 2.

3.000 €

LÍNIA 3.

2.000 €

LÍNIA 4.

1.000 €

 
Quins són els requisits?
 

 

Requisits

LÍNIA 1.

-   Locals situats al terme municipal del Masnou

 

-   Actuacions desenvolupades entre 1/01/2020 i 31/12/ 2021

-   Activitat empresarial al terme municipal del Masnou

 

-   Despeses executades i pagades entre la data de creació de l’empresa i 31/12 2021

LÍNIA 2.

-   Persones inscrites al Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per empreses del municipi

 

-   Actuacions desenvolupades entre 1/01/2020 i 31/12/ 2021

LÍNIA 3.

-   Participació en esdeveniments firals al Masnou

 

-   Digitalització dels negocis del terme municipal del Masnou

 

-   Projectes o activitats desenvolupats entre 1/01/2021 i 31/12/2021

LÍNIA 4.

-   Locals situats al terme municipal del Masnou

 

-   Actuacions desenvolupades entre 1/01/2020 i 31/12/ 2021

 
Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar?
S’haurà de presentar telemàticament, al registre de l’Ajuntament del Masnou:

-     Formulari de sol·licitud de la subvenció,

-     Documentació corresponent requerida.

 
Quin és el termini?
La presentació de sol·licituds finalitza el 24/05/2022.

Informacions d’interès