Noves subvencions de l’Ajuntament de Reus per al foment del manteniment d'un establiment o negoci

Publicado el 20-06-2019

Fecha de inicio: 03-05-2019

Fecha final: 30-09-2019

Destinataris:  

Ajuts econòmics per a persones compleixin amb els següents requisits: 

  1. Ser titular d’una activitat econòmica o negoci ubicat a la ciutat de Reus amb els corresponents permisos administratius inherents a l’activitat.
  2. Presentar alguna de les formes jurídiques següents:

a)    Quan es tracti d’una persona física estar degudament donada d’alta a Hisenda Pública i la Seguretat Social i que la ubicació de l’activitat econòmica o negoci no sigui en un domicili particular destinat a habitatge.

b)    Quan es tracti d’una persona jurídica aquesta ha de ser privada i ha d’estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic.

c)    Quan es tracti d’un ens sense personalitat jurídica s’haurà de designar un representant o apoderat únic, i s’haurà d’indicar els compromisos assumits per cada membre de l’ens (article 10.3 ordenança).

 

Queden excloses les activitats empresarials següents:

  1. Els bancs i caixes d’estalvi.
  2. Les respectives convocatòries podran redefinir les activitats excloses d’aquestes subvencions.
  3. No incórrer en cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Requisits específics:

  1. Que s’hagi realitzat el canvi de titularitat del negoci a través d’un traspàs d’un negoci en funcionament ubicat a Reus en el període que es determini en la corresponent convocatòria.
  2. Que realitzin una inversió mínima de 10.000,00€ en despeses subvencionables.

 

Despeses subvencionables: 

a)    Projectes tècnics d’enginyeria, d’interiorisme, de decoració o arquitectura, que es produeixin en les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.

b)    Obres: Reforma parcial o integral de les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.

c)    Instal·lacions: electricitat, gas, aigua, sanejament, incendis, aire condicionat, estalvi energètic i totes les necessàries per desenvolupar l’activitat en les instal·lacions on es duu a terme l’activitat empresarial.

d)    Mobiliari per l’activitat.

e)    Equipament tècnic i informàtic: projectes de tecnologia de la informació, hardware, programari, comerç electrònic i elements informàtics.

f)     Imatge exterior: rètol, façana i aparadors.

g)    Registre de marques i patents.

h)    Despeses notarials i registrals. 

 

Quantia de la subvenció: 

 

Termini de sol·licitud: 

Es podran presentar sol·licituds fins el dia 30 de setembre de 2019. 

 

Documentació: 

 

Tramitació: 

 

Podeu trobar més informació aquí:  

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20170420&anyp=2017&num=02925&v=i

Informació facilitada per:

redessa_horitzaontal_0

Informaciones de interés