Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció – General...

Publicado el 05-05-2023

Fecha de inicio: 05-05-2023

Fecha final: 05-05-2023L’objectiu d’aquesta subvenció és la promoció de projectes de transformació digital, com ara l’adquisició de maquinari i programari avançat, o d'incorporació de tecnologies de la indústria 4.0.
 
1. Qui ho pot sol·licitar?
Micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis connexos amb la producció que presentin projectes de transformació digital amb la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0, o l'adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) necessari per a la transformació digital en una planta productiva ubicada a Catalunya.
 
La seva activitat principal ha d’estar inclosa en algun dels codis de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) d’empreses industrials (10 a 32, 331 i 332) o d’empreses de serveis a la producció (35 a 39, 52, 62 i 71).
 
2. Quines són les línies de la subvenció?
Seran subvencionables les despeses per a l’adquisició de maquinària nova o equipament avançatnecessari per implementar projectes de transformació digital de la indústria 4.0 dins de les tecnologies següents:
 
a) Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada que incorporin tècniques amb big data o analítica avançada.

b) Projectes de fabricació additiva que promoguin la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials de noves peces i formes geomètriques personalitzades per a un sector o una empresa industrial específica.

c) Projectes de robòtica avançada i col·laborativa que incorporin robots connectats que col·laboren en temps real amb les persones treballadores.

d) Projectes d'IIoT (industrial internet of things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària.

e) Projectes d'intel·ligència artificial per a l'entorn industrial en què les màquines i l'equipament de la planta siguin capaces d'aprendre i prendre decisions de manera autònoma.

f) Projectes de sistemes ciberfísics que incorporin components, objectes físics o maquinària en planta dotats de capacitats de computació i connectivitat avançades.

g) Projectes de realitat virtual.

h) Projectes de realitat augmentada.

i) Projectes de bessons digitals (digital twins).

j) Projectes orientats a implementar mesures de ciberseguretat físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes.

k) Projectes que requereixin l'ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació, aplicacions làser en la fabricació de dispositius elèctrics, mesures tridimensionals i aplicacions per al control de la qualitat i la seguretat alimentària.

L’import mínim del projecte subvencionable ha de ser de 50.000,00 euros (IVA exclòs).

No s'admetran com a actuacions subvencionables productes o serveis que ja formin part del catàleg de l'entitat beneficiària.

No es considerarà despesa elegible aquella efectuada per la mateixa entitat sol·licitant o per empreses del grup o vinculades.

Els projectes subvencionats es podran executar entre el primer dia hàbil de l'exercici de la publicació de la convocatòria i el darrer dia hàbil del segon trimestre de l'any següent al de la publicació de la convocatòria.
 
3. Quina és la quantia de la subvenció?
Fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d'ajut per projecte, sempre que, sumades, no superin la quantitat de 2.300.000,00 euros per empresa.
 
4. Quins són els requisits?
Per poder ser beneficiari/a de la subvenció s’han de complir els següents requisits:

a) Tenir la condició de micro, petita o mitjana empresa.

b) En el cas d'empreses de serveis a la producció, cal que el sector industrial representi més del 50% de la seva facturació.

c) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de persones treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives.

d) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i obligacions davant la Seguretat Social.

e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe en els seus centres de treball i per intervenir-hi. Així mateix, han de tenir protocols d'abordatge i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

g) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball durant l'any anterior a la convocatòria. Si han estat sancionades, han d'haver aplicat les mesures correctores previstes i haver abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

i) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció.

j) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre homes i dones.

k) Estar adherida als principis ètics i les regles de conducta de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

l) No haver estat sancionada per una resolució administrativa ferma o condemnada per una sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

m) Elaborar i aplicar un pla d'igualtat, i complir amb les obligacions d’igualtat retributiva entre dones i homes.

n) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi.

o) No tenir pendent una ordre de recuperació adoptada a partir d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut concedit com a il·legal i incompatible amb el mercat interior.

p) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres ajuts per a la mateixa activitat.

q) No haver superat la quantitat màxima d'ajut de 2.300.000,00 euros per empresa. 
 
5. Quin és el termini?
El termini per presentar sol·licituds s’ha establert des del 3 de maig de 2023 fins al 4 de juliol de 2023  
 
6.On ho puc tramitar?
És obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. Consulta-ho a través del següent enllaç.
 
7. Quina documentació s’ha d’aportar?
Per a la presentació de sol·licituds és necessària la següent documentació

a) Memòria del projecte de transformació digital

b) Una diagnosi elaborada per una persona experta independent que estableixi el full de ruta per a la transformació digital de l'empresa cap a la indústria 4.0 i que justifiqui la necessitat i l'oportunitat de la implementació del projecte

c) Pressupost detallat del projecte

d) Una declaració responsable relativa al compliment dels requisits i les condicions establertes a les bases
 
Més informació:
En cas de dubtes respecte d’aquesta subvenció, no dubtis en posar-te en contacte amb l’equip de Reempresa a través del següent correu: info@reempresa.org o, alternativament, número de telèfon: 932 66 74 38. Estarem encantats d’atendre’t i assessorar-te!

Informaciones de interés