Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE

Publicado el 14-12-2021

Fecha de inicio: 14-12-2021

Fecha final: 14-12-2021



Quin és l’objectiu? 

Subvencions destinades a afavorir la incorporació al mercat de treball dels joves d'entre 18 i 29 anys mitjançant el desenvolupament d'accions de foment del treball autònom i garantir uns ingressos mínims a l’inici de l’activitat. 

 

Quines persones en poden ser beneficiàries? 

Per persones treballadores autònomes que tinguin entre 18 i 19 anys en el moment d’iniciar l’activitat com a treballadors autònoms i que compleixin tots els requisits de la convocatòria, prèviament han d’estar inscrits com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o al programa “Garantia Juvenil”, en situació d'inscrit/a beneficiari/ària, que s'hagin donat d'alta com a treballadors/ores autònoms des de l'1 d'octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció.  

 

Quins son els requisits? 

 

Quina és l’actuació subvencionable? 

L'actuació subvencionable és l'acció d'iniciar l'activitat com a treballador o treballadora autònom per compte propi i mantenir-se en situació d'alta al Règim Especial de la Seguretat Social o la mutualitat corresponents, durant 12 mesos ininterromputs, dins l'àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l'ajut. 

 

Quina és la quantia? 

Se subvenciona un import fix, el qual té per objectiu garantir un ingrés mínim a cada jove a l'inici de la seva activitat econòmica com a treballador o treballadora autònom. 

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de fins a 13.510,00 euros, per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta com a treballador/a autònom en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), o en un règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional corresponent. 

Si es produeix la baixa anticipada de l'autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos d'alta ininterromputs en el règim especial dels treballadors autònoms, en el règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s'ha d'utilitzar la taula d'imports que s’estableix en la resolución.  

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar? 

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (http://canalempresa.cat) o a l'apartat «Tràmits» del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).  

El formulari de sol·licitud, la preceptiva documentació annexa i la resta de tràmits associats al procediment, inclosa la justificació, s'han de presentar per mitjans electrònics, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o de l'apartat «Tràmits» de la Generalitat de Catalunya  

(http://tramits.gencat.cat). 

 

Accés al trámit: Subvenció per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE. Canal Empresa (gencat.cat) 

 

Quin és el termini? 

El termini de presentació de sol·licituds és des de 10.12.2021 fins al  10.01.2022.  

 

Documentació:  

  1. Certificat acreditatiu de la inscripció al registre telemàtic del Programa de Garantia Juvenil, en situació d’inscrit/a beneficiari/ària, actualitzat al dia abans d’iniciar la seva activitat com a treballador o treballadora autònom. 
  2. Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l'entitat financera i signat per la persona sol·licitant de l'ajut o bé   una còpia de la llibreta d'estalvis, xec, extracte bancari o qualsevol altre document on consti el nom de la persona titular i el número de compte IBAN. 
  3. Declaració d'alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors, en algun municipi de Catalunya (models 036-037) o document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE amb codi de seguretat de verificació. 
  4. En cas de professionals col·legiats, certificat on consti la data d’alta a la mútua com a sistema alternatiu al RETA i acreditació conforme en els sis mesos anteriors a aquesta alta no havia estat donat d’alta en la mateixa mutualitat com a sistema alternatiu al RETA. 
  5. Les persones sol·licitants que hagin obtingut una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Agència Tributària estatal, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social, cal que aportin la documentació que ho acrediti. 
  6. Certificat de reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33 %, en cas que no s'hagi autoritzat el Departament d'Empresa i Treball per fer la consulta de les dades. 

 

Més informació: 

Informaciones de interés