Ajuts de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la COVID-19

Publish on 14-12-2021

Start date: 14-12-2021

End date: 14-12-2021Qui pot sol·licitar l'ajut?

Poden sol·licitar aquestes subvencions persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat econòmica ubicada a Sant Boi de Llobregat amb la corresponent Declaració Censal d’Hisenda d’inici d’activitat (Model 036 o 037 o PAC DUE).

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases reguladores  les que acompleixin els següents requisits: 

 

Quins requisits s'han de complir per poder sol·licitar l'ajut?

Tenir seu fiscal i desenvolupar l'activitat a Sant Boi.

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin l’activitat en el seu domicili habitual (ubicat a Sant Boi de Llobregat) i no disposin de local, cal que estiguin  donades d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per compte pròpia o autònoms (RETA) amb anterioritat a la data d’aprovació de les bases reguladores.

En el cas d’establiments i empreses, disposar de la corresponent habilitació per a exercir l’activitat.

Les empreses beneficiàries també s'hauran de mostrar compromeses i amb voluntat de mantenir els seus llocs de treball, sempre i quan les condicions de mercat siguin favorables.

 

És compatible aquesta ajuda amb altres ajudes d'altres administracións o ens públics o privats?

Les subvencions són compatibles amb altres ajuts concedits per altres administracions o ens públics o privats. No obstant això, l’import dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l’activitat o projecte a desenvolupar (sense tenir en compte l’IVA).

Les subvencions són compatibles amb els ajuts econòmics de “Projectes d’autoocupació ”, que atorga l’Ajuntament amb el suport de l’AMB sempre i quan no siguin pel mateix concepte i/o mateix període.

Les subvencions no són compatibles amb les subvencions “Reactivem la Cultura” convocatòries 2021 – 2022 en el marc del Pla de Xoc elaborat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

 

Quins conceptes es subvencionen?

Seran objecte de la subvenció els següents els projectes desenvolupats i facturats en  les dades establertes en les corresponents convocatòries, dels següents tipus de projectes:

Cada empresa a la sol·licitud podrà presentar més d'un projecte, però la valoració serà conjunta i només es podrà obtenir una subvenció per empresa.

 

Quines despeses són subvencionables?

Es consideren despeses subvencionables les que estiguin relacionades directament  amb l'execució dels projectes objecte de la subvenció i  que s'hagin compromès en el període d'execució (consultar desglòs de despeses elegibles, base 4.2 de les bases reguladores).

 

Quines despeses NO són subvencionables?

Resten excloses les despeses ocasionades pel manteniment i la conservació de les instal·lacions, la maquinària i d'altres actius,  com per exemple neteja i pintura del local, abrillantar el terra, manteniment periòdic i d'altres similars.

Com a norma general, resta exclòs l'IVA d'aquestes despeses. Només s'admetrà l'IVA que no sigui recuperable o compensable.

Quedaran excloses de la subvenció totes aquelles despeses que hagin rebut finançament dels "projectes d'autoocupació " de l'AMB.

 

Quin és l'import de la subvenció?

La quantia de la subvenció serà del 70% del cost dels projectes fins a un màxim de 3.000 euros.

L’import mínim de despesa serà de 500 euros (IVA no inclòs).

 

Quins criteris s'apliquen per a la concessió de l'ajut?

Les sol·licituds es valoraran segons tres conceptes:

Les puntuacions estàn recollides a les bases de la convocatòria i el màxim de punts obtinguts serà de 40.

 

Quin és el termini de presentació de l'ajut?

El termini de presentació de la convocatòria 2021 (despeses 2021) serà fins el 31 de desembre de 2021.

El termini de presentació de la convocatòria 2022 (despeses 2022) - pendent data (previsió 1r trimestre 2022).

 

Quina és la documentació necessària per presentar la sol·licitud de l'ajut?

És necessari emplenar la instància de sol·licitud de subvenció degudament complimentada i signada, còpia dels pressuposts, factures proformes o factures amb el corresponent justificant de pagament.

 

On puc tramitar l'ajut?

Les subvencions s'han de sol·licitar mitjançant instància presentada en el registre general d'entrada de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, preferentment a través de registre electrònic (idCat mòbil) al web o presencialment a l'OMAP amb cita prèvia.

 

https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-WebTemesperID/FE5D8CFE682DF35CC1257A8D0036C00F?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&unid=47970769914EE742C1257A91003EB41C&ViaRecepcio=WEB&Seu=S

 

Quan sabré si m'han concedit l'ajut?

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció no superarà els tres mesos a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució un cop transcorregut aquest termini produeix la seva desestimació.

La resolució final es notificarà individualment a la persona sol·licitant.

 

Quan cobraré l'ajuda?

Atenent la finalitat i naturalesa de les subvencions, el pagament de les mateixes s’efectuarà amb un abonament del 100% en forma de bestreta un cop adjudicada la subvenció mitjançant transferència bancària en el compte indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte.

 

Caldrà justificar que s'han realitzat les actuacions subjectes a l'ajuda?

Sí, per a la convocatòria 2021, en cas de no haver presentat les factures originals del projecte subvencionat (període elegible de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021) amb la sol·licitud, es podran presentar fins el 15 de febrer de 2022 (termini màxim de justificació).

Per a la convocatòria 2022, el termini serà fins el 15 de febrer de 2023 essent el període elegible de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

No s’admetran tíquets de compra.

El documents es poden presentar a través de www.santboi.cat model del tràmit “Justificació de la subvenció”.

Informacions d’interès