La Generalitat de Catalunya publica una nova subvenció per a l'adquisició d'empreses

Publish on 04-10-2021

Start date: 04-10-2021

End date: 04-10-2021Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya - Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments 

 

Qui ho pot sol·licitar? 

Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

 
S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials. 

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació: 

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. 

 

Quina és la quantia de la subvenció? 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. 

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar? 

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/). 

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 

 

Quin és el termini? 

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d'octubre de 2021 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021. 

 

Més informació: 

Conocatòria: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat) 

Ens promotor: Consorici de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Subvencions 2021 - Comerç i serveis. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (gencat.cat)

Informacions d’interès