Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya


Daniel Faura i Llimós

President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ( en endavant el Col·legi) és una corporació de dret públic, amb un col·lectiu constituït per 1.450 auditors i 200 firmes d’auditoria. El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació professional de les persones col·legiades respongui als interessos i les necessitats de la societat i especialment, garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. Per això, des del Col·legi es facilita la formació permanent dels seus membres i col·laboradors en totes les especialitats que la professió requereix i el suport tècnic necessari per desenvolupar l’activitat professional. En l’actual entorn és necessari dotar els despatxos i firmes d’auditoria de la dimensió adient per fer front a les exigències de qualitat i normatives que permetin un professió sostenible.

El Col·legi considera que el model Reempresa permet posar en contacte cedents i reemprenedors. D’aquesta forma les parts interessades podran adreçar-se, si ho consideren oportú, als diferents punts d’atenció del Centre Reempresa on rebran assessorament, tant els empresaris que volen vendre la seva empresa com les persones reemprenedores disposades a donar-li continuïtat. L’objectiu és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a via de creixement d’activitat econòmica, evitant el tancament d’empreses econòmicament viables, així com desenvolupar estructures amb una dimensió més adient per fer front als reptes actuals de les empreses i dels professionals. Aquest model és aplicable tan a organitzacions professionals com als seus clients.