Política de Privadesa

TITULARITAT

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant RGPD) l'informem que les dades personals comunicades seran incorporades a una base de dades titularitat de FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ (FCI), amb NIF: G-61.097.994. Adreça postal: C / Sant Pau, 6, 08221 de Terrassa. Telèfon: 93.266.74.38 i correu electrònic: info@reempresa.org.

 

CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de FCI es pot adreçar al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic info@reempresa.org.

 
DADES PERSONALS

FCI demanarà les següents dades:

 

  • CONTACTE COMERCIAL: Atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà, dels serveis de FCI, així com el manteniment de relacions comercials:

Dades recollides: Nom, telèfon, email i consulta.

Finalitat: Contestar les sol·licituds d'informació que l'interessat hagi realitzat per qualsevol mitjà sobre els productes i serveis de FCI, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: En base a la prestació del consentiment FCI està legitimat per tractar les dades de l'interessat facilitades a través de la sol·licitud de contacte, i d'acord amb l'interès legítim per al desenvolupament i manteniment de relacions comercials.

Terminis de conservació: Les dades es conservaran fins al moment en què l'interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i un cop suprimits es mantindran a disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

  • CURRICULUM O OCUPACIÓ: Enviament del Currículum a través del web o mitjançant qualsevol mitjà a FCI.

Dades recollides: Àrea professional, nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació i qualsevol altra dada personal associat al Curriculum o perfil professional.

Finalitat: Gestió de la candidatura de l'interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants acords al seu perfil professional que puguin sorgir en el futur dins de les activitats d’FCI.

Terminis de conservació: Les dades es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball o fins que ens demani la supressió dels mateixos. Es conservaran, per tant durant, el temps necessari per a la finalitat del tractament, i un cop finalitzada es mantindran a disposició de

l'administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: Prestació del consentiment de l'interessat.

Destinataris: Les dades facilitades i derivats del procés de selecció podran ser cedides a:

  •  Terceres empreses identificades per l'interessat per a la sol·licitud de referències que poguessin ser necessàries per a la selecció del candidat.

 

  • PROMOCIONAL o NEWSLETTERS: La remissió d'informació, novetats, avisos, recordatoris i promocions que puguin ser del seu interès, relacionades amb les activitats d’FCI.

Dades recollides: Adreça de correu electrònic, nom i cognoms.

Finalitat: El registre dels interessats per a la tramesa d'informació, novetats i promocions, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: Prestació del consentiment de l'interessat a FCI per a l'alta en serveis promocionals, i l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: Les dades es conservaran fins al moment en què l'interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i un cop suprimits es mantindran a disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

  • PARTICIPA: Dades necessàries per participar en el programa Reempresa consistent en reemprendre o cedir una empresa.

Dades recollides: Nom, cognoms, DNI, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte i altres dades necessàries per al servei sol·licitat, i que serà exclusivament necessaris per al registre del programa Reempresa.

Finalitat: La finalitat del tractament de les dades és la gestió, promoció, participació i justificació de les activitats desenvolupades pel Centre de Reempresa de Catalunya, en col·laboració amb la Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya (Autoocupació) i altres institucions i entitats col·laboradores, perquè pugui treballar al seu favor amb l'objectiu de prestar-li els serveis del Centre de Reempresa de Catalunya, de posar-ho en contacte amb altres usuaris que puguin estar interessats, i d'ajudar en el seu procés de transmissió o adquisició de una empresa.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei i l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i un cop finalitzada la mateixa es mantindran a disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Destinataris: FCI comunicarà les dades personals facilitades pels cedents i reemprenedors que hagin mostrat un interès real en la compra de l'empresa, i al revés, sempre que la cessió

tingui per finalitat que els usuaris es coneguin i iniciïn les negociacions oportunes en vistes a la compravenda, o d'altres activitats properes al Centre de Reempresa de Catalunya.

 

  • Alta i seguiment comptes Corporatives de Xarxes Socials web: les dades personals que facilita o habilita les xarxes socials en esdevenir seguidor de les mateixes. Els comptes corporatius de les xarxes socials de Reempresa són les següents:

- FACEBOOK: https://www.facebook.com/reempresa/

- LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/fundaci-cecot-innovaci-/about7

- TWITTER: https://www.facebook.com/reempresa/

- YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/Reempresa

Dades recollides: Nom, cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, altres dades facilitades per la corresponent xarxa social.

Finalitat: seguiment xarxa social i establir i mantenir relacions comercials

Legitimació: prestació del consentiment de l'interessat i l'interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i un cop finalitzada la mateixa es mantindran a disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, pels terminis legals establerts per a l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

 

  • CLIENTS / PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitades per Clients / Proveïdors per a la prestació de serveis i gestió de la relació jurídica o contractual.

Dades recollides: Nom i cognoms, DNI, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon de contacte.

Finalitat: la gestió de la relació contractual del servei.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o supressió dels mateixos, i un cop finalitzada o suprimida es podran conservar per un període de sis anys a disposició de l'administració pública, jutges i tribunals, per l'atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Hi comunicacions de dades a tercers per a les prestacions de serveis de tercers com encarregats de tractament amb els quals FCI ha signat els corresponents contractes d'Encarregat de Tractament i verificat que els mateixos reuneixen les garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de tal manera que el tractament es realitza d'acord amb els requisits de l'RGPD garantint la protecció dels drets de l'interessat.

 

EXERCICI DE DRETS

L'Interessat té reconeguts els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades. De la mateixa manera, està emparat pel dret a retirar el seu consentiment per al tractament per FCI. Així mateix, té dret a reclamar davant l'autoritat de control.

En qualsevol moment l'Interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d'una comunicació, adjuntant un document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercitar, a FCI en el domicili més amunt indicat o enviant un correu electrònic a l'adreça info@reempresa.org.

 

MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

FCI ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

DADES FACILITADES

Les dades recollides per les diferents vies habilitades són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, els quals l'Interessat comunica voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera òptima els serveis. Igualment, en aquells supòsits en què es faciliti dades de tercers, l'Interessat es compromet a informar-los del contingut de la present política de privacitat.

L'Interessat es compromet a comunicar al més aviat possible a FCI qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal als efectes que la informació continguda en els registres d'Activitat de FCI estigui en tot moment actualitzada.

En base a l'interès legítim de FCI les dades personals de l'interessat podran ser utilitzats per a l'establiment o manteniment de relacions comercials per qualsevol via inclosa la via electrònica, sobre informació d'interès sobre productes i serveis de FCI, podent en qualsevol moment oposar-se a aquest tractament amb finalitat comercial mitjançant la remissió d'una comunicació postal a l'adreça indicada, o via correu electrònic a l'adreça info@reempresa.org.

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de la FUNDACIÓ CECOT INNOVACIÓ podrà dirigir al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic dpd@cecot.org.