L’Ajuntament de la Paeria obre una línia d’ajuts al teixit empresarial de Lleida per afavorir l'autoocupació i la consolidació

Publicat el 23-05-2018

Data d'inici: 23-05-2018

Data final: 23-05-2018

Aquest tràmit s'adreça a persones emprenedores que inicien un projecte empresarial i a empreses existents, per a la seva consolidació.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament de Lleida, per fomentar la creació d'iniciatives empresarials d'alt impacte en el teixit econòmic, o per finançar actuacions d'ampliació i millora d'empreses actives.
Aquestes dues línies d’actuació de caire prioritari suposaran una revitalització del mercat laboral de la ciutat de Lleida, perquè fomenten l’ampliació de l'oferta i la millora de la competitivitat de les empreses ja implantades. D'aquesta manera, es busca garantir la durabilitat dels llocs de treball actuals i crear-ne de nous.

Modalitats

Aquesta línia d'ajuts preveu dues modalitats:
a) Empreses de nova creació
b) Empreses existents 

Quantia dels ajuts

La quantia de les ajudes concedides, tant per a la categoria Empreses de nova creació com per la categoria Empreses ja existents, serà del 50% del pressupost presentat i aprovat. Es fixa un màxim subvencionable de 3.000 € per sol·licitud, per a projectes amb una inversió mínima de 6.000,00 € i un mínim subvencionable de 1.500 € per sol·licitud, per a projectes amb una inversió mínima de 3.000 €.

L'import de la subvenció s’establirà segons la puntuació total obtinguda per cada beneficiari/a, d’acord amb els criteris establerts en l’article novè de la convocatòria. Les quanties es distribuiran de major a menor puntuació fins a la finalització de la partida pressupostària.

Termini d'execució de les actuacions subvencionables

Amb caràcter general, les actuacions subvencionables han de realitzar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018. A excepció de les empreses de nova creació amb menys d’un any d’antiguitat en la data de la presentació de la sol·licitud, en què el termini d’execució serà des de la data de constitució i el 31 de desembre de 2018. 

Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions

Qui pot demanar aquests ajuts? - Requisits  

En tots dos casos, "Empreses de nova creació" i "Empreses existents", tal i com estableixen les bases dels ajuts caldrà que les persones sol·licitants en el moment de la sol·licitud de l’ajut compleixin els requisits específics següents:

Requisits per a "Empresa de nova creació"

Requisits per a "Empresa existent"

Informació facilitada per:

ayuntamiento-lleida-logo-vector

boto_mes_informacio_medium

Informacions d’interès