Programa d’ajuts a inversions d’alt impacte – Generalitat de Catalunya

Publicat el 08-05-2023

Data d'inici: 08-05-2023

Data final: 08-05-20231. Qui ho pot sol·licitar?
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, que duguin a terme els projectes descrits a les línies de la subvenció. En queden excloses les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, conservació de carn, elaboració de productes càrnics i producció primària de productes agrícoles.
 
2. Quines són les línies de la subvenció?
Es subvencionen dues línies. La línia 1 està destinada a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació, la qual inclou les següents accions:

2.1.1  Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis TIC. Només seran elegibles nous centres de serveis en l'àmbit de les TIC i els projectes que impliquin el desenvolupament d'una nova activitat clarament diferenciada de l'activitat actual d'un centre existent. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.

2.1.2  Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional. Hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

2.1.3  Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials. Activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

2.1.4  Projectes de creació d'ocupació en centres logístics (activitats de distribució). Només seran elegibles els projectes de centres logístics de matèries primes o components destinats a una activitat industrial productiva localitzada a Catalunya o els projectes de centres logístics de productes acabats produïts a Catalunya. Estan explícitament exclosos els centres logístics de supermercats o grans superfícies i els centres logístics dedicats al comerç electrònic. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.

2.1.5  Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i. Establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.

La línia 2 es destina a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes, la qual inclou les següents accions, amb una despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials:

2.2.1  Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva.  La despesa mínima ha de ser de 3.000.000 d’euros.

2.2.2  Projectes d’inversió en centres d’R+D+i. La despesa mínima ha de ser de 500.000 d’euros.

2.2.3  Projectes estratègics que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments. La despesa mínima ha de ser de 10.000.000 d’euros i comportar la creació de 30 nous llocs de treball directes. No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució, i els projectes elegibles s'han de dur a terme en els municipis determinats a l’annex 2 de les bases de la subvenció.

2.2.4  Projectes estratègics duts a terme per PIMEs, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya, l'obertura de nous emplaçaments o una ampliació i/o diversificació de l'activitat de ja existents. La despesa mínima ha de ser de 10.000.000 d’euros i comportar la creació de la creació de 30 nous llocs de treball directes. No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució.

2.2.5  Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals. Seran elegibles els projectes d'implantació de nous platós audiovisuals. La despesa mínima ha de ser de 20.000.000 d’euros i s'han de dur a terme en els municipis determinats a l’annex 2 de les bases de la subvenció. 

2.2.6  Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals duts a terme per PIMEs. Seran elegibles els projectes d'implantació de nous platós audiovisuals. La despesa mínima ha de ser de 20.000.000 d’euros
 
3. Quina és la quantia de la subvenció?
De la línia 1: el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat, inclòs el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa. Ajut màxim de 200.000 euros, amb una intensitat del 30%.

De la línia 2: en el cas de les accions 2.1 a 2.4, seran subvencionables les despeses en actius materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials (drets de patents, llicències, know-how), excloent les despeses en actius immobiliaris, obra civil, instal·lacions associades a l'obra civil i despeses d'enginyeria. De les accions 2.5 a 2.6, seran subvencionables les despeses en actius materials i immaterials directament vinculades a la implantació de platós audiovisuals. En aquesta línia, en funció de l’acció, la intensitat i la quantia de l’ajut serà de:

3.2.1 intensitat del 6% amb un ajut màxim de 200.000 euros.

3.2.2 intensitat del 15% amb un ajut màxim de 200.000 euros.

3.2.3 intensitat del 15% amb un ajut màxim de 500.000 euros a 11.250.000 d’euros.

3.2.4 intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000 euros a 11.250.000 d’euros.

3.2.5 intensitat del 15% amb un ajut màxim de 1.000.000 d’euros a 11.250.000 d’euros.

3.2.6 intensitat del 10% amb un ajut màxim de 1.000.000 d’euros a 11.250.000 d’euros
 
4. Quins són els requisits?
Per poder ser beneficiari/a de la subvenció s’han de complir els següents requisits:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de persones treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives.

b) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i obligacions davant la Seguretat Social.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe en els seus centres de treball i per intervenir-hi. Així mateix, han de tenir protocols d'abordatge i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball durant l'any anterior a la convocatòria. Si han estat sancionades, han d'haver aplicat les mesures correctores previstes i haver abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

f) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció.

g) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre homes i dones.

h) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació o una associació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

i) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

j) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

k) En el cas que el sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

l) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de mínims que pot rebre una empresa en el període dels 3 darrers exercicis fiscals.

m) Per els projectes de l’acció 2.3 a 2.6, no trobar-se en situació de crisi.

n) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica ni les persones físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

o) No haver estat sancionada per una resolució administrativa ferma o condemnada per una sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

p) Per a subvencions d'un import superior a 30.000,00 euros, complir amb els terminis de pagament establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

q) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. 
 
5. Quin és el termini?
El termini per presentar sol·licituds s’ha establert des del 5 de maig fins al 29 de juny de 2023
 
6. On ho puc tramitar?
És obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. Consulta-ho a través del següent enllaç
 
7. Quina documentació s’ha d’aportar?
Per a la presentació de sol·licituds és necessària la següent documentació

Més informació:
En cas de dubtes respecte d’aquesta subvenció, no dubtis en posar-te en contacte amb l’equip de Reempresa a través del següent correu: info@reempresa.org o, alternativament, número de telèfon: 932 66 74 38. Estarem encantats d’atendre’t i assessorar-te!

Informacions d’interès