Subvenció pel foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball per empreses del Masnou

Publicat el 02-04-2020

Data d'inici: 02-04-2020

Data final: 02-04-2020Qui pot sol·licitar-ho? 

Aquelles empreses que duguin a terme activitats econòmiques al municipi del Masnou i que compleixin o supleixin els serveis de competència municipal en l’àmbit de la promoció econòmica o que siguin d’interès públic local. Els requisits que han de complir les empreses per sol·licitar-ho són: 

 

Quines són les línies de la subvenció? 

 1. Inversions locals: Per tal de fomentar la realització d’inversions per ampliació, adequació i millora de locals comercials, de serveis o industrials situats al Masnou.
 2. Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials: Per fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria a persones físiques o jurídiques.
 3. Creació d’ocupació: Amb la idea d’afavorir la contractació laboral de persones en situació d’atur inscrites al SLO de l’Ajuntament de Masnou.
 4. Promoció comercial i digitalització: Per impulsar actuacions que contribueixin a la millora de mecanismes de promoció comercial per a la captació de clients, i en particular la participació en esdeveniments firals al Masnou.  

 

Requisits en funció de la línia de subvenció: 

Línia 1 - Inversions locals: 

 1. Seran subvencionables inversions en locals, les Inversiones realitzades per les empreses sol·licitants en locals comercials, de serveis o industrials entre les dates que s’indiquen a la convocatòria.
 2. No podran ser objecte de subvenció l’import de l’impost sobre el valor afegit (IVA), ni el pagament de tributs, multes o sancions.  

 

Línia 2 - Establiment i posta en marxa d’activitats empresarials: 

 1. Inversions necessàries per a l’inici de l’activitat: reformes i instal·lacions en locals, adquisició de mobiliari, equips informàtics, maquinària i eines, i altres anàlogues.
 2. Lloguers de locals, maquinària o altres.
 3. Adquisició d’aplicacions informàtiques, creació de llocs web, desenvolupament d’aplicacions per dispositius i altres anàlogues. 
 4. Traspassos de negocis
 5. Publicitat d’inici de l’activitat.
 6. Assistència tècnics i assessorament per a l’inici de l’activitat empresarial.
 7. Despeses de funcionament com lloguers,  nòmines i quotes de la SSSS de les persones promotores a excepció dels subministraments.
 8. Adquisició de circulant (producte) amb un import màxim del 25% de la subvenció sol·licitada.  

 

*Els requisits específics d’aquesta línia de subvenció són: 

a. Haver iniciat l’activitat empresarial, independentment de la forma jurídica emprada, entre les dates que indiqui la convocatòria. 

b. No haver exercit la mateixa activitat o similar per compte propi en els dotze mesos anteriors a la data d’alta al corresponent règim de la SSSS. 

c. Disposar d’un pla d’empresa que descrigui i analitzi la nova activitat econòmica. 

 

Línia 3 -  Creació d’ocupació: 

 1. Es podrà sol·licitar l’import corresponent al cost total de la contractació de personal, de naturalesa laboral, entenent-se per aquest concepte la retribució i les quotes corresponents a la SSSS. En el cas que el personal contractat causés baixa definitiva l’empresa podrà utilitzar la subvenció per a una nova contractació en un termini màxim de 15 dies. El nombre màxim de contractacions subvencionables és de dos persones que hauran d’estar contractades com a mínim 6 mesos.
 2. Les empreses sol·licitants hauran de complir els següents requisits en el moment de la sol·licitud:
  1. Haver formalitzat almenys un contracte amb una persona treballadora a l’atur, inscrita al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament del Masnou per una durada mínima de 6 mesos i una dedicació mínima del 50% de la jornada complerta, entre les dates que indiqui la corresponent convocatòria.
  2. No haver realitzat acomiadaments de personal qualificats com improcedents o nuls, regulacions d’ocupació per l’òrgan judicial en el termini de 3 mesos anteriors a la ata de la presentació de la sol·licitud. 
 3. No podran ser objecte de subvenció: 
  1. Contractacions que fixin una retribució inferior al salari mínim interprofessional contemplant una jornada complerta.
  2. Les dietes, les despeses de la locomoció, les hores extraordinàries o indemnitzacions per finalització de contracte. 
  3. Les despeses de procediments judicials. 
  4. Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni l’IRPF. 
  5. Les despeses relacionades amb els costos d’acomiadament.  

 

Línia 4 – Promoció comercial i digitalització: 

 1. Les despeses subvencionables podran ser les següents: 
  1. Participació en fires organitzades al municipi del Masnou. 
  2. Creació de llocs web destinats a la promoció de l’activitat de l’empresa. 
  3. Serveis d’alta i gestió de perfils corporatius a xarxes socials. 
  4. Implantació de projectes de màrqueting digital. 
  5. Disseny de materials de comunicació. 
 2. Totes les despeses hauran d’haver estat realitzades per compte aliè. 
 3. No podran ser objecte de subvenció l’import de l’import sobre el valor afegit (IVA), ni el pagament de tributs, multes o sancions.  

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar? 

Cal presentar la sol·licitud telemàticament al Registre general de l’Ajuntament de Masnou i adjuntar: 

 1. El formulari específic PE01 
 2. Documentació general que s’especifica a l’article 9 de les Bases Reguladores. (https://bop.diba.cat/temp/07_022018015048.pdf
 3. Documentació específica en funció de la línia sol·licitada. 
 4. Formulari específic PE02 o memòria descriptiva del projecte (si s’escau) 

 

DOCUMENTS I IMPRESOS: 

Entrar al web adjuntat a continuació i anar a l’apartat específic de documents i impresos. O bé, clicar a l’apartat TRAMITAR que es troba a la part inferior del web. 

https://cataleg.elmasnou.cat/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=176 

Informacions d’interès