Subvencions per a la contractació de persones desocupades i pel foment de l'emprenedoria de l'Ajuntament de Granollers

Publicat el 19-04-2022

Data d'inici: 19-04-2022

Data final: 19-04-2022



Qui ho pot sol·licitar?
 
Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions qualsevol persona, física o jurídica, de naturalesa privada (empreses, professionals i autònoms).
 
Quines són les línies de la subvenció?
 

 

Despesa subvencionable

Límits

LÍNIA 1.

Subvenció a la contractació durant 12 mesos de persones desocupades

Retribució salarial bruta de la persona contractada.

 

Cotitzacions a la Seguretat Social de la persona contractada.

Màxim 3 persones contractades per part de la mateixa empresa

LÍNIA 2.

Subvenció al foment de l’emprenedoria

Quotes de cotització al RETA o mutualitat del col·legi professional corresponent, dels 12 primers mesos de l'activitat econòmica.

 

-  Despeses  relacionades amb la constitució, inici i funcionament de l'activitat econòmica.

Únicament despeses per serveis prestats per tercers (no inclou IVA de factures ni despeses no estructurals com la compra de mercaderies).

 

 
Quina és la quantia de la subvenció?
L'import de la subvenció no podrà superar el 50% de la suma de les despeses subvencionables Addicionalment, cada una de les línies té uns imports màxims:
 

 

General

Especial

* LÍNIA 1.

5.000 € per contractació a jornada completa (reducció per contractació a temps parcial o fixe discontinu)

6.000€ quan la persona contractada: sigui dona / no hagi complert els 35 anys d’edat / hagi complert els 45 anys d’edat

** LÍNIA 2.

3.000 €.

4.000 € quan la forma jurídica de l’activitat sigui una cooperativa

* No es subvencionaran contractes amb una jornada laboral inferior al 40%.

** Els imports poden incrementar-se en un 50% o 100% en funció de la ubicació del local.

 
Quins són els requisits?
 

 

Sol·licitant

Requisits

LÍNIA 1.

Persona, física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral

-  Domicili social o centre de treball al Vallès Oriental.

-  Donat d'alta al cens d'activitats econòmiques de l’Agència Tributària.

-  Haver contractat una persona desocupada, seleccionada lliurement per l’empresa, mitjançant qualsevol modalitat de contracte laboral, en el període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2021 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d’aquesta subvenció.

Persona contractada que motiva la subvenció

-  Empadronada a Granollers amb una antiguitat mínima de 6 mesos anteriors a la data de contractació.

-  Desocupada el dia abans de la data d’inici del contracte laboral.

-  No haver estat contractada a la mateixa empresa, en els 6 mesos anteriors a la data d’inici de la contractació per la qual es sol·licita la subvenció.

LÍNIA 2.

Persona física, de naturalesa privada, que iniciï una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva

-  Desocupada el dia abans de l'inici de l'activitat empresarial.

-  Activitat econòmica donada d'alta en el període comprés entre el dia 1 d’octubre de 2021 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud d'aquesta subvenció.

-  Empadronada a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d'inici de l’activitat econòmica o que l’activitat econòmica estigui localitzada al municipi de Granollers.

-  No haver percebut una subvenció, d’aquesta mateixa línia, a les convocatòries dels 2 anys anteriors.

 
Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar?
S’haurà de presentar telemàticament, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Granollers:

-     Formulari de sol·licitud de la subvenció,

-     Documentació corresponent requerida.

Alternativament, si la persona beneficiària de la sol·licitud és una persona física, també es podrà presentar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Sant Josep, núm. 7, en horari d'obertura al públic, sol·licitant cita prèvia amb anterioritat mitjançant el web: https://citaprevia.gestorn.com/granollers/#nbb.
 
Quin és el termini?
Pendent de convocatòria.
 
Més informació

-     https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=353308&idens=809610007

Informacions d’interès