Diputació de Girona

Diputació de Girona

Miquel Noguer i Planas

Miquel Noguer i Planas

President de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local té com a línia d’actuació prioritària l’impuls al desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial, per crear un entorn favorable a la creació, consolidació i creixement d’empreses.

En els darrers any, s’han dedicat molts esforços en fomentar i facilitar la creació d’empreses i l’emprenedoria. Des de la Diputació de Girona, creiem que afavorir la continuïtat i creixement de les empreses ja existents és tant important com la creació d’empreses. En el context actual, han de prevaler més que mai aquelles polítiques que apoderin el territori per dotar-lo d’eines i de recursos que, directament o indirectament reverteixin en la reactivació de l’economia i en la generació d’ocupació.

Per aquest motiu, des de la Diputació de Girona, hem volgut donar suport a Reempresa, apropant i proveint els recursos i serveis adequats als ens locals que donen servei a les persones emprenedores i que participen al projecte. El projecte del Centre de Reempresa de Catalunya té per objectiu la creació d’un mercat que posi en contacte a tots aquells agents titulars d’una activitat empresarial que no volen continuar (les persones cedents) amb tots aquells agents que prefereixen donar continuïtat a una activitat empresarial existent a crear-ne una de nova (les persones reemprenedores).

Aquest projecte, compta amb programes de formació, assessorament i assistència, a més d’un servei d’intermediació en els processos de compravenda transparent i independent. Tots aquests productes i serveis que es posen a la disposició d’ens locals, han estat pensats amb l’objectiu de donar suport a la continuïtat de les empreses.

Esperant que sigui del vostre interès us animem a utilitzar aquest recursos que de ben segur donaran suport a la continuïtat de moltes empreses.

consultalesdades2